Nyeremények

Részt vevő termékek

Teljes időszakban elérhető termékek:

Pepsi Cola 2,25L
Pepsi Max 2,25L
Pepsi Cola 0,5L
Pepsi Max 0,5L
Pepsi Lime 0,5L

Az alábbi termékek elérhetősége az egyes Penny áruházakban időszakonként eltérő lehet:

Pepsi Lime 2,25L
Pepsi Mango 2,25L
Pepsi Cola 1L
Pepsi Max 1L
Pepsi Lime 1L

Nyertesek

A nyerteseket a regisztráció során megadott e-mail címükön értesítjük. A játékban csak érvényes pályázatok vesznek részt.

Fődíj

Ilku Dorottya

1 Heti díj Maron János
Napi díj
Bokor István
Szegedi József
Palsovits Ágnes
Fliszár Zsolt
Kovácsné Oláh Judit
Győri Emese
Kertiné Szőke Erika

2 Heti díj Nagy Polett
Napi díj
Varga István
Németh Szabolcs
Szele-Kopcsándi Bettina
Csukárdi Gyula
Hőgye Péter Attila
Ungor Nikoletta
Neuberger Attila
3 Heti díj Kandó Kata
Napi díj
Szutter Noémi
Dr. Török Anikó
Dobiné Reményi Beáta
Labbanc Gábor
Barna Ferencné Ilona
Szabó Károly
Tikász Emma
4 Heti díj Gáy Tamás
Napi díj
Fehér Tamás
Mikó Lászlóné
Stocker Tamás
Kovács Mihály
Silman Rita
Török Ferencné
Venczelné Csatáry Csilla

Játékszabályzat

A MAGYARÜDÍTŐ FORGALMAZÓ KFT. ÉS A PENNY „Psszt! Filmes nyereményjáték a Pepsivel” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK
JÁTÉKSZABÁLYZATA és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
2024. március 21. - 2024. április 17.
 
1.     Általános tudnivalók
A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) lebonyolításával összefüggő feladatokat az Adamsky By Positive Kft. (Cg: 01-09-939522; székhely: 1062 Budapest, Délibáb utca 29.) mint lebonyolító (a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.
A Pepsi termékek forgalmazója, ezáltal a Játék finanszírozója és szervezője a Magyarüdítő Forgalmazó Kft. (Cg: 01-09-304045; székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. INFO PARK „C” épület 5. emelet, levelezési címe: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. INFO PARK „C” épület 5. emelet) (a továbbiakban: „Szervező”) egyúttal a nyereményjátékban regisztráló Játékosok személyes adatainak adatkezelője. A Lebonyolító a Szervező megbízása alapján a lebonyolítás és az adatfeldolgozási feladatok összessége körében teljes körűen eljár.
 
2.     A játékban történő részvétel feltételei
 
2.1.       A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.12. pontban meghatározott személyek körébe nem eső cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt:
 
2.1.1.   bármely magyarországi Penny üzletben egy vásárlás alkalmával legalább 2 darab bármilyen kiszerelésű Pepsi kóla terméket vásárol a 2.2. pontban részletezettek szerinti termékekből (a továbbiakban: „Termékek”), majd
2.1.2.   elektronikusan pályázik a penny.pepsi.hu alatti weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), amelynek során megadja vezetéknevét, keresztnevét és e-mail címét, és feltölti a Termékek vásárlását igazoló blokk alján szereplő 9 jegyű AP kódot (például AP123465789), a blokkon található nyugtaszámot, valamint a vásárlás időpontját (év, hónap, nap, óra, perc) és a vonatkozó mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) és az 1. sz. mellékletet képező adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul megadott személyes adatainak az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: „Pályázat”). A “Küldés” gombra kattintva a rendszer menti a Pályázat adatait és annak pontos időpontját.
 
Ugyanazon blokkal egy Játékos csak egyszer pályázhat. Így amennyiben egy blokkon a minimálisként megkívántnál nagyobb értékű megvásárolt promóciós Termék szerepel, beküldése abban az esetben is csak egy Pályázatnak minősül.
A játékban résztvevő áruházak nyitvatartási ideje eltérő lehet. Az egyes résztvevő áruházakban a termékek elérhetősége időszakosan eltérő lehet.
2.2.           A Játékban a következő Termékek vesznek részt:
 
Pepsi Cola 2,25L
Pepsi Max 2,25L
Pepsi Lime 2,25L - időszakosan elérhető
Pepsi Mango 2,25L - időszakosan elérhető
Pepsi Cola 1L - időszakosan elérhető
Pepsi Max 1L - időszakosan elérhető
Pepsi Lime 1L - időszakosan elérhető
Pepsi Cola 0,5L
Pepsi Max 0,5L
Pepsi Lime 0,5L
 
2.3.       Adott AP-kód és adott vásárlási időpont együttesen kizárólag egyszer kerülhet érvényesen feltöltésre. Amennyiben adott AP-kód és adott vásárlási időpont együttesen többször kerül feltöltésre, úgy Lebonyolító az első érvényesen beküldött Pályázatot regisztrálja, a továbbiakban feltöltött, ezen adatokat tartalmazó Pályázatokat a Játék szempontjából nem veszi figyelembe. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós AP-kódot vagy vásárlási időpontot tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget.
 
2.4.       A Játékos köteles a Pályázathoz tartozó blokkot a Játék teljes időtartama alatt, illetve a nyeremény átvételéig sértetlenül megőrizni, és nyertessége esetén a Lebonyolító vagy a Lebonyolító megbízottja részére a nyeremény átvételekor bemutatni. A Játékban kizárólag azok a blokkok fogadhatók el, amelyeken az AP-kód, a blokkon található nyugtaszám, a vásárlás időpontja teljesen olvashatóan látszik, és amelyeken a vásárolt Termékek egyértelműen és beazonosíthatóan szerepelnek, továbbá a blokkon feltüntetett vásárlás időpontja a Játék időtartama alá esik.
 
2.5.       Lebonyolító a nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a nyertes által átadott blokkon található AP-kódot, nyugtaszámot, valamint a blokkon feltüntetett, megvásárolt Termékeket, a vásárlás időpontját. Ha a blokkon szereplő adatok nem egyeznek a beküldött Pályázattal, a vásárlás nem a Játék időtartamára esik, és/vagy a Termékek és/vagy az AP-kód és/vagy a nyugtaszám és/vagy a vásárlás időpontja nem azonosíthatók be egyértelműen, úgy Lebonyolító nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost.
 
2.6.       A Játékosok a Pályázat során megadott adataik alapján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő vagy a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
 
2.7.       A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban. Lebonyolító a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárja a Játékból.
 
2.8.       Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.
 
2.9.       Lebonyolító kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
 
2.10.    A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
 
2.11.    A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárja.
 
2.12.    A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Szentkirályi Magyarország Kft. munkavállalói, valamint a Szervező és a Lebonyolító azon alvállalkozói, tisztségviselői és megbízottjai, akik a Játék szervezésében és lebonyolításában részt vesznek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói és közeli hozzátartozói.
 
2.13.    A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós e-mail címmel, illetve hamisított blokkal vesznek részt a Játékban azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen személyeknek minősülnek például, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított blokkot használnak fel a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.
 
2.14.    A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatot és Adatkezelési Tájékoztatót, és azt elfogadja.
 
2.15.     Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, vagy az adatkezelési hozzájárulását visszavonja, úgy a Játékban (a továbbiakban) nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 
2.16.    A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
3.     A játék időtartama
 
A Játék 2024. március 21. nap 0 óra 00 perctől 2024. április 17. nap 23 óra 59 percig tart.
 
4.     A játék menete
4.1.           nyeremények sorsolása
 
A Játék Időtartama alatt nyerő időponthoz kötődő napi nyeremények és heti nyeremények, a Játék végén pedig egy főnyeremény kerül kisorsolásra.
 
1.     napi nyeremények – 28 db (huszonnyolc darab) egyenként 20 000 Ft (Húszezer Forint) értékű Penny nyereménykártya.
Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően, 2024. március 18. napján 10:00 órakor a Játék időtartama tekintetében a napi nyereményekre vonatkozóan a Játék időtartama alatti összesen 28 (huszonnyolc) darab, napi 1 nyerő időpontot sorsol ki. Valamennyi napi nyeremény esetében 5 (azaz öt) darab Tartaléknyertes kerül meghatározásra az alábbiak szerint: Szervező az adott napi nyerő időponthoz a második legközelebb eső időpontban beküldött Pályázatot feltöltő Játékost tekinti első, a harmadik legközelebb esőt második, a negyedik legközelebb esőt a harmadik, az ötödik legközelebb esőt negyedik és a hatodik legközelebb esőt ötödik Tartaléknyertesnek a napi nyeremény tekintetében.
 
2.     heti nyeremények – 4 db (négy darab) 1 Éves Netflix stream prémium csomag előfizetés (értéke: 55 000 Ft)[NA1] [VC2] 
Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően, 2024. március 18. napján 10:00 órakor a Játék időtartama tekintetében a heti nyereményekre vonatkozóan a Játék időtartama alatti összesen 4 (NÉGY) darab nyerő időpontot sorsol ki – minden Játékhét tekintetben 1 db nyerő időpontot. Valamennyi heti nyeremény esetében 5 (azaz öt) darab Tartaléknyertes kerül meghatározásra az alábbiak szerint: Szervező az adott heti nyerő időponthoz a második legközelebb eső időpontban beküldött Pályázatot feltöltő Játékost tekinti első, a harmadik legközelebb esőt második, a negyedik legközelebb esőt a harmadik, az ötödik legközelebb esőt negyedik és a hatodik legközelebb esőt ötödik Tartaléknyertesnek a heti nyeremény tekintetében.
 
Lebonyolító a heti nyereményeket az alábbi Játékhetekre vonatkozóan hirdeti meg:
 
Első Játékhét: 2024. március 21. nap 0 óra 00 perctől 2024. március 27. nap 23 óra 59 percig
Második Játékhét: 2024. március 28. nap 0 óra 00 perctől 2024. április 3. nap 23 óra 59 percig
Harmadik Játékhét: 2024. április 4. nap 0 óra 00 perctől 2024. április 10. nap 23 óra 59 percig
Negyedik Játékhét: 2024. április 11. nap 0 óra 00 perctől 2024. április 17. nap 23 óra 59 percig
 
3.     főnyeremény – 1 db (egy darab) SAMSUNG QLED 4K UHD Smart TV, 163 cm + SONY HT-S40R házimozi rendszer (értéke: 550 000 Ft)
Lebonyolító a Játék lezárását követően, 2024. április 19. napján 10:00 órakor a Játék során feltöltött valamennyi érvényes Pályázat közül a fődíj nyereményre vonatkozóan összesen 1 (EGY) darab nyertes pályázatot sorsol ki.
 
A főnyeremény kisorsolásakor egyidejűleg 3 (azaz három) darab Tartaléknyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg jelen Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, a Játékból a jelen Játékszabályzatban foglalt bármely okból törlésre kerül/elveszti a nyereményre való jogosultságát, vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja, kizárásra kerül, helyette pedig az első Tartaléknyertesként meghatározott Játékos minősül nyertes Játékosnak. Amennyiben az első Tartaléknyertes Játékos sem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, a Játékból a jelen játékszabályzatban foglalt bármely okból törlésre kerül/elveszti a nyereményre való jogosultságát, vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja, kizárásra kerül, helyette pedig a második Tartaléknyertesként meghatározott Játékos minősül nyertes Játékosnak. Amennyiben a második Tartaléknyertes Játékos sem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített valamely feltételnek, a Játékból a jelen játékszabályzatban foglalt bármely okból törlésre kerül/elveszti a nyereményre való jogosultságát, vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja, kizárásra kerül, helyette pedig a harmadik Tartaléknyertesként meghatározott Játékos minősül nyertes Játékosnak. A főnyeremény sorsolásáról közjegyző által hitelesített jegyzőkönyv kerül felvételre.
 
4.2.           A napi és a heti nyeremények tekintetében a nyerő időpontok meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével közjegyző jelenlétében történik. A közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.
 
4.3.           A napi és heti nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az adott nyereményhez kapcsolódóan előre kisorsolt, a nyereményhez tartozó napi és heti nyerő időponthoz legközelebbi időpillanatban (nap, óra, perc, másodperc) töltenek fel a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.
 
4.4.           Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata vagy a nyertes Játékos a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, elveszti a nyereményre való jogosultságát, vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja, Lebonyolító azt a Játékost választja nyertesnek, (továbbiakban: Tartaléknyertes) aki az adott nyerő időponthoz legközelebb eső következő időpillanatban töltött fel a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot.
 
5.     Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása[NA3] 
                                              
5.1.          A nyeremény másik Játékosra át nem ruházható, készpénzre nem váltható és nem cserélhető.
 
5.2.          A heti nyeremények (netflix voucher) beváltása a netflix hivatalos weboldalán keresztül történik az alábbi weboldalon: https://www.netflix.com/hu/redeem. A voucher a megadott összegben (lásd 4.1.2. pont) 1 éves előfizetést biztosít a streaming szolgáltató weboldalán.
 
5.3.          A napi nyeremények (penny nyereménykártya) beváltása a https://www.penny.hu/aktualis/ajandekkartya weboldalon feltüntetett feltételek szerint történik. A Nyereménykártya 1 évig használható fel.
5.4.          Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartama alatt – a Játékosok Weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.
 
5.5.          Egy Játékos a teljes Játék során legfeljebb 1 (egy) db napi nyereményre (lásd 4.1.1. pont) és legfeljebb 1 (egy) db heti nyereményre (lásd 4.1.2. pont) jogosult. A fődíjat (lásd 4.1.3. pont) az összes szabályosan feltöltött Pályázat között sorsolja ki a Lebonyolító.
 
5.6.          Lebonyolító a napi és heti nyeremények nyerteseit az adott Játékhét lezárását követő 48 órán belül, a főnyeremény nyertesét pedig a főnyeremény sorsolásának napjától számított 3 munkanapon belül értesíti a nyertes által a Pályázatban megadott e-mail címen (a továbbiakban: „Értesítés”). A nyertes Játékos köteles 3 naptári napon belül a Lebonyolítónak küldött válasz e-mail-ben visszaigazolni az Értesítést. Amennyiben a nyertes a jelen pontban írt határidőt elmulasztja, a Pályázata kizárásra kerül és Lebonyolító a 4.1.3., illetve a 4.4. pontban foglaltak szerinti újabb nyertest jelöl ki.
 
5.7.          Nyeremények átadása: A heti nyereményeket [NA4] [VC5] a Lebonyolító elektronikus úton juttattja el a nyerteseknek a Játékos által a visszaigazoláskor megadott e-mail címükre. A napi nyereményeket és a főnyereményt a Lebonyolító futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Lebonyolító a nyeremények kézbesítését kétszer kísérli meg, amely az Játék lezártát követő maximum 90 naptári napon belül történik. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget és így a nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Lebonyolító a nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
 
5.8.          A főnyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden legalább korlátozottan cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.
 
5.9.          Lebonyolító a nyereményeket és a nyerteseket a Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve a Játék lebonyolításáról való tájékoztatás érdekében a Játék nyerteseként jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.
 
5.10.        Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
 
6.     Adózás, költségek
 
A nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.
 
7.     Panaszbejelentés
 
A Játékkal kapcsolatban kérdések, bejelentések a pepsi@adamsky.hu e-mail címen tehetők meg.
 
8.     Vegyes rendelkezések
 
8.1.           A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
 
8.2.           A Szervező és a Lebonyolító a főnyeremény, a napi nyeremény beváltásával megvásárolt termékek, tekintetében minőségi felelősséget, valamint a heti nyeremény kapcsán a szolgáltatás minőségével összefüggő felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől, illetve Lebonyolítótól nem követelheti.
 
8.3.           A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Pályázatukat, nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
 
8.4.           Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból, illetve a Szervező jövőbeni nyereményjátékaiból.
 
8.5.           Ha a Játékos adatfeltöltés vagy Pályázat küldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
 
8.6.           Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
 
8.7.           A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, jogosulatlan adatfeltörésből, vonal- vagy rendszer hibából vagy más hasonló okból származnak, mindezek a Lebonyolító felelősségi körébe tartoznak. A Weboldal, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Játék Szervezőjének kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
 
8.8.           A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező és Lebonyolító számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.
 
8.9.           A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék felfüggesztését, megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.
 
8.10.        A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.
 
Budapest, 2024. március 05.
 
 
                                                                                                                                                                   Magyarüdítő Forgalmazó Kft
                                                                                                                                                                                         Szervező
 
                                                                                                                                                                          Adamsky By Positive Kft.
                                                                                                                                                     Lebonyolító
 
 
1.     számú melléklet - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
 
1. Ki kezeli az Ön adatait?
 
Magyarüdítő Forgalmazó Kft.
székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark, „C” épület 5. emelet
levelezési cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark „C” épület 5. emelet
telefonszám: +36 1 467 1515
e-mail: bp.vevoszolgalat@szentkiralyi.hu
(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)
 
A jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalt érinti: penny.pepsi.hu
 
 
Adatvédelmi tisztviselője:
Dr. Nagy Norbert, LLM.
Székhelye: Infoszakértő Bt. 1053 Budapest, Veres Pálné u. 4-6.
Levelezési cím: Infoszakértő Bt. 1053 Budapest, Veres Pálné u. 4-6.
Telefonszám: +36 30 6324 077
Email: norbert.nagy@infoszakerto.hu
 
Adatfeldolgozók:
 
Adamsky By Positive Kft.
székhelye: 1062 Budapest, Délibáb utca 29.
levelezési cím: 1062 Budapest, Délibáb utca 29.
e-mail: pepsi@adamsky.hu
 
Sybell Informatika Kft.
székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.
levelezési címe: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.
e-mail: hello@sybell.hu
 
Mattoni 1873
székhely: Palmovka Open Park IV, Voctarova, 2497/18, 180 00 Praha 8 – Liben
levelezési cím: Palmovka Open Park IV, Voctarova, 2497/18, 180 00 Praha 8 – Liben
e-mail: info@mattoni.cz
 
2. Milyen személyes adatot kezelünk?
 
·       név, e-mail cím
·       a nyertes játékostól kérjük továbbá a lakcím és a telefonszám megadását a nyeremény eljuttatásának megszervezése céljából
 
Az adatkezelés célja:
·       A nyereményjáték lebonyolítása, során a nyereményjátékban részt vevő fogyasztók személyes adatainak begyűjtése, tárolása, rögzítése, feldolgozása és ezek segítségével
·       A nyeremények átadásának lebonyolítása (ezen belül a nyereményjátékban részt vevő személyek által rögzített adataik ellenőrzése annak érdekében, hogy a nyeremények az arra jogosultak részére kerüljenek átadásra, valamint a nyeremény átvételére vonatkozó jogosultság ellenőrzése) valamint
·       Az adózási és adóbevallási kötelezettség teljesítése.
 
 
 
 
 
Az adatkezelés jogalapja:
A nyeremény átadásáig az ön adatát az Ön megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük. Azzal, hogy Ön elektronikusan pályázik, tevőleges magatartásával elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, hozzájárul személyes adatainak célhoz kötötten történő kezeléséhez.
 
A nyeremény átadását követően: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése „A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”
 
Az adatkezelési idő:
A nyeremény átadásáig hozzájárulását visszavonhatja, ám ilyen esetben a nyereményjátékban nem tud részt venni, valamint esetleges nyereményét nem tudja át venni.
 
A nyeremény átadása érdekében, illetve a nyeremény átadását követően:
·       a nyertesek nevét és lakcímét A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján további 8 (Nyolc) évig meg kell őriznünk. Amennyiben nem kívánja megadni a nyeremény kézbesítéséhez megkívánt további személyes adatait, a nyereményt nem tudjuk átadni. Ebben az esetben újabb nyertest választunk, az Ön személyes adatait pedig a nyereményjáték utolsó napját követő 90 (Kilencven) napon belül megsemmisítjük.
·       A nem nyertes pályázók adatait, valamint a nyertes pályázók e-mail címét és telefonszámát a nyereményjáték utolsó napját követő 90 (Kilencven) napon belül megsemmisítjük.
 
3. Az Ön jogai
 
Az adatkezelés kapcsán Önt az 3.1.-3.8. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére:
 
Elsősorban az adatfeldolgozó lebonyolító címén:
 
Adamsky By Positive Kft.
email: pepsi@adamsky.hu
Postai cím: 1062 Budapest Délibáb utca 29.
 
vagy közvetlenül az adatkezelő címén:
Magyarüdítő Forgalmazó Kft.
Cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark „C” épület 5. emelet
e-mail: adatvedelem@szentkiralyi.hu
 
Azonosítás
A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.
 
A kérés megválaszolása
Az azonosítást követően írásban, elektronikusan nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.
 
Ügyintézési határidő
Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 2 (Kettő) héten belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 1 (Egy) hónappal meghosszabbítható, amiről még a 2 (Kettő) hetes ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.
 
Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (4.1. pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.2. pont).
 
 
Az ügyintézés díja
A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.
 
3.1 Előzetes tájékoztatáshoz való jog
Tekintettel arra, hogy az adatkezelés során az adatokat közvetlenül Öntől gyűjti be az adatfeldolgozó, az alábbi kötelező tartalmi elemekkel szükséges ellátni az előzetes adatkezelési tájékoztatót (lásd jelen előzetes adatkezelési tájékoztatót):
 
·       az adatkezelő és képviselőjének adatai
·       az adatvédelmi tisztviselő(k) adatai
·       az adatkezelés célja
·       az adatkezelés jogalapja
·       személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái
·       külföldi adattovábbítás
·       az adattárolás időtartama
·       érintetti jogok
·       jogorvoslati lehetőségek
·       automatizált döntéshozatal
 
3.2. Visszavonhatja hozzájárulását
Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legkésőbb 72 (hetvenkettő) órán belül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
 
3.3. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet
Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:
·       Mi a célja?
·       Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
·       Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
·       Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
·       Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
·       Kitől kaptuk az Ön adatait?
·       Hozunk-e automatizált döntést (ideértve a profilalkotást is) Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával?
·       Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)
 
3.4. Helyesbítést kérhet
Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.
 
3.5. Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)
·       Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha:
·       A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
·       Ön visszavonta a hozzájárulását;
·       Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen;
·       Megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
·       Uniós vagy hazai jogszabály előírja;
·       A személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 
 
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 
A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra:
 
·       A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
·       A személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
·       vagy
·       Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt szükség van.
 
3.6. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést
Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
·       Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
·       Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
·       Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
·       Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. (Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.)
 
Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.
 
3.7. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)
Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 
3.8. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen
·       Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében történik (ideértve az ilyen célú profilalkotást is). Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 
4. Jogorvoslati lehetőségek
 
4.1. Panaszt tehet a NAIH-nál
 
Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).
 
 
NAIH
elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím:  1363 Budapest, Pf. 9.
cím:  1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
web: http://naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
4.2. Bírósághoz fordulhat
 
Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.
 
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
 
Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.
 
5. Automatizált döntéshozatal
Az adatkezelés során automatizált adatkezelésen alapuló döntést - ideértve a profilalkotást is – nem alkalmaz az adatkezelő.
 
6. Adatbiztonság
 
A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.